List of active policies

Name Type User consent
Platform policy Site policy All users

Summary

-

Full policy

Ulaskom u Grand Hotel Lav edukativnu platformu na adresi: https://elearning.lemeridiensplit.hr/ (u daljnjem tekstu: Platforma), a koja je u vlasništvu Grand Hotela Lav d.o.o., ovime neopozivo i bezuvjetno izjavljujem

1. da sam upoznat da svi materijali, odnosno svi dokumenti, njihov sadržaj i prilozi, to jest svi pisani sastavci, akti, tablice, grafikoni, nacrti, crteži i slično, predmeti, to jest makete, modeli, uzorci, fotografije, filmovi, drugi zapisi koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno ili na drugi način zabilježeni na određenoj podlozi ili što drugo slično, a koji su vezani uz treninge na Platformi predstavljaju autorsko djelo u skladu sa odredbama Zakona o autorskom pravu i drugim pravima (NN 111/2021; dalje u tekstu: Zakon), a čiji je nositelj imovinskih prava GRAND HOTEL LAV d.o.o. sa sjedištem u Podstrani, Grljevačka 2A, OIB: 44693068925, (dalje u tekstu: GHL);

2. da osim za obavljanje poslova svog radnog mjesta i radnih zadataka, bez prethodne izričite pisane suglasnosti GHL-a ne smijem pohranjivati, umnožavati, distribuirati, javno priopćavati, prerađivati i širiti autorsko djelo niti na bilo koji drugi način kršiti odredbe Zakona i/ili vrijeđati imovinska prava GHL-a u vezi navedenog autorskog djela;

3. da nakon pribavljanja izričite pisane suglasnosti iz prethodnog stavka autorsko djelo smijem upotrebljavati isključivo i ograničeno na način na koji je to određeno od strane GHL-a, a osobito da mi je zabranjeno bez odobrenja GHL-a u vlastite ili tuđe svrhe izraditi prijepise, preslike, itd. predmetnog autorskog djela te da isto smijem iznimno iznositi izvan mjesta rada/GHL-a samo u slučaju da to zahtjeva potreba za obavljanje radnog zadatka i uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost GHL-a;

4. da ću u slučaju povrede bilo koje izjave, obveze i/ili jamstva i/ili slično iz ove izjave biti dužan nadoknaditi autoru i GHL-u svu tako nastalu štetu.

---

By entering the Grand Hotel Lav educational platform at: https://elearning.lemeridiensplit.hr/ (hereinafter: the Platform), which is owned by Grand Hotel Lav d.o.o., I hereby irrevocably and unconditionally declare that

1. I am aware that all materials, ie all documents, their content and attachments, ie all written materials, acts, tables, graphs, blueprints, drawings and the objects, ie models, samples, photographs, films, other records that are light, sound, machine, manual or otherwise recorded on a certain media or something similar, and which are related to trainings on the Platform are copyrighted work in accordance with the provisions of the Copyright and Related Rights Act (OG 111 / 2021; hereinafter: the Law), whose property rights holder is GRAND HOTEL LAV d.o.o. with its registered office in Podstrana, Grljevačka 2A, OIB: 44693068925, (hereinafter: GHL);

2. except for the performance of my job and work tasks, without the prior express written consent of GHL, I may not store, reproduce, distribute, publicly communicate, rework and distribute the copyright work or in any other way violate the provisions of the Act and / or infringe the property rights of the GHL in relation to the said copyright work;

3. after obtaining the express written consent from the previous paragraph, I may use the copyrighted work exclusively and to a limited extent in the manner determined by the GHL, and in particular that I am prohibited from making transcripts for my own or others' purposes without GHL approval, copies, etc. of the author's work in question and that I may exceptionally take it out of the workplace / GHL only if required by the need to perform the work task and with the prior written consent of the GHL;

4. in the event of a breach of any statement, obligation and / or warranty and / or similar from this statement, I will be obliged to compensate the author and GHL for all such damage.